TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG 3

People's Committee of Ward 3

Tìm kiếm

Trang chủ \Thủ tục hành chính\Lĩnh vực Thi đua, Khen thưởng, Tôn giáo

Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng, tôn giáo


Đăng lúc: 10:42:37 25/06/2023

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ TÔN GIÁO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 794/QĐ-UBND-HC ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

 

STT

Nội dung

Tải về

I. LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1.

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị 

Tải về

2.

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 

Tải về

3.

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Tải về

4.

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình 

Tải về

5.

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 

Tải về

II. LĨNH VỰC TÔN GIÁO

1.

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Tải về

2.

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

Tải về

3.

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Tải về

4.

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một phường

Tải về

5.

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một phường

Tải về

6.

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Tải về

7.

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một phường

Tải về

8.

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

Tải về

9.

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Tải về

10.

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một phường của cơ sở tín ngưỡng

Tải về

 

 

Tin cùng chủ đề: