TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG 3

People's Committee of Ward 3

Tìm kiếm

Trang chủ \Thủ tục hành chính\Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao

Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao


Đăng lúc: 12:40:34 25/06/2023

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh) 

 

STT

Nội dung

Tải về

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA

1.

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

Tải về

2.

Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

Tải về

3.

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

Tải về

II. LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA

1.

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Tải về

III. LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

1.

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Tải về

2.

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (đạt 03 năm liên tục)

Tải về

IV. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

1.

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Tải về

 

 

Tin cùng chủ đề: