TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG 3

People's Committee of Ward 3

Tìm kiếm

Trang chủ \Thủ tục hành chính\Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường


Đăng lúc: 13:57:20 31/07/2023

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1859/QĐ-UBND.HC ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh; Quyết định số 1860/QĐ-UBND.HC ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh và Quyết định số 378/QĐ-UBND, ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh; Quyết định số 740/QĐ-UBND-HC ngày 17/7/2023 của Chủ tịch UBND Tỉnh) 

 

STT

Nội dung

Tải về

I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (Quyết định số 1859/QĐ-UBND)

1.

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

Tải về

2.

Xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp theo Điều 3 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về

3.

Hòa giải tranh chấp đất đai

Tải về

II. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG (Quyết định số 378 /QĐ-UBND-HC ngày 15  tháng  4  năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

1.

Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

Tải về

III. LĨNH VỰC ĐA DẠNG SINH HỌC (Quyết định số 740/QĐ-UBND-HC ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

1.

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sử lợi ích

Tải về

IV. LĨNH VỰC LIÊN THÔNG ĐẤT ĐAI (Quyết định số 1860/QĐ-UBND)

1

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sỏ hữu không đồng thời là người sử dụng đất

Tải về

2

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Tải về

3

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Tải về

4

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy  định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

Tải về

5

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

Tải về

6

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

Tải về

7

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận( đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân,địa chỉ) giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất, thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận, thay đổi về hình dạng kích thước diện tích, số liệu, địa chỉ thửa đất.

Tải về

8

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về

 

Tin cùng chủ đề: