TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG 3

People's Committee of Ward 3

Tìm kiếm

Trang chủ \Thủ tục hành chính\Lĩnh vực Tư pháp

Lĩnh vực Tư pháp


Đăng lúc: 12:34:12 25/06/2023

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC LĨNH VỰC TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1014/QĐ-UBND, ngày 16/9/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh) 

 

STT

Nội dung

Tải về

I. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

1

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 

Tải về

II. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

1.

Thủ tục Đăng ký khai sinh

Tải về

2.

Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Tải về

3.

Thủ tục đăng ký kết hôn

Tải về

4.

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con trong nước

Tải về

5.

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

Tải về

6.

Thủ tục đăng ký khai tử trong nước

Tải về

7.

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

Tải về

8.

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

Tải về

9.

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

Tải về

10.

Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch

Tải về

11.

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tải về

12.

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Tải về

13.

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

Tải về

14.

Thủ tục đăng ký lại khai tử

Tải về

15.

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Tải về

III. LĨNH VỰC GIÁM HỘ

1.

Thủ tục đăng ký giám hộ

Tải về

2.

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

Tải về

IV. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

1.

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Tải về

2.

Đăng ký lại nuôi con nuôi trong nước

Tải về

3.

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Tải về

V. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

1.

Cấp bản sao từ sổ gốc

Tải về

2.

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Tải về

3.

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Tải về

4.

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Tải về

5.

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Tải về

6.

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Tải về

7.

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Tải về

8.

Chứng thực di chúc

Tải về

9.

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Tải về

10.

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Tải về

11.

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

Tải về

VI. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1.

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Tải về

2.

Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật 

Tải về

VII. LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

1.

Công nhận hòa giải viên

Tải về

2.

Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

Tải về

3.

Cho thôi làm hòa giải viên

Tải về

4.

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

Tải về

VIII. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

1.

Thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)

Tải về

2.

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

Tải về

3.

Thủ tục Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải về

4.

Thủ tục đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

Tải về

5.

Thủ tục Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

Tải về

6.

Thủ tục Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

Tải về

7.

Thủ tục Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

Tải về

8.

Thủ tục Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải về

9.

Thủ tục Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Tải về
 

 

Tin cùng chủ đề: