TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG 3

People's Committee of Ward 3

Tìm kiếm

Trang chủ \Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Đăng lúc: 10:50:26 02/11/2022

* Tài liệu kèm theo:

1. Công văn số 331-CV/ĐU, ngày 01/11/2022 của Đảng ủy Phường 3 về việc tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: (Xem file tại đây).

2. Kế hoạch số 78-KH/BTGTU, ngày 18/10/2022 cảu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: (Xem file tại đây).

3. Tài liệu tham khảo: Các Nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy (mời truy cập địa chỉ: https://dongthap.gov.vn/nghi-quyet-ket-luan-tinh-uy)

Ban Biên tập

Tin cùng chủ đề: