TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG 3

People's Committee of Ward 3

Tìm kiếm

Trang chủ \Chính sách - Pháp luật

Một số điểm mới trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)


Đăng lúc: 09:54:32 18/04/2023

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) (sửa đổi) có nhiều quy định gia tăng lợi ích, mở rộng mạng lưới an sinh xã hội cho người lao động (NLĐ), đặc biệt, giảm điều kiện thời gian đóng BHXH tối thiểu để có lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm.

Bổ sung chế độ trợ cấp hưu trí xã hội: Công dân Việt Nam từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng khác thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Chế độ trợ cấp hàng tháng (liên kết tầng): NLĐ khi đến tuổi nghỉ hưu có thời gian đóng BHXH (bao gồm bắt buộc và tự nguyện) chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thì được lựa chọn hưởng trợ cấp hàng tháng cho thời gian trước khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; được cấp thẻ BHYT trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng.

Giảm số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống còn 15 năm:  Với mục tiêu mở rộng diện bao phủ đối tượng thụ hưởng BHXH (lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí), dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) đề xuất về điều kiện hưởng lương hưu: sửa đổi theo hướng giảm số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống còn 15 năm nhằm giúp cho những người tham gia muộn hoặc quá trình tham gia không liên tục nên có thời gian đóng ngắn. Với phương án này, sẽ có một nhóm NLĐ tham gia BHXH muộn (45-47 tuổi mới tham gia) hoặc những người tham gia không liên tục nhưng khi đến tuổi nghỉ hưu vẫn chưa tích lũy đủ 20 năm đóng BHXH cũng được hưởng lương hưu hàng tháng.

Tại dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất bổ sung đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Qua đó, mỗi cá nhân chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã sẽ phát sinh kinh phí đóng BHXH 25% (trong đó 22% vào Quỹ hưu trí và tử tuất, 3% vào Quỹ ốm đau, thai sản). Người làm việc không trọn thời gian, NLĐ và người sử dụng lao động sẽ đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất (người sử dụng lao động 14%, NLĐ 8%), Quỹ ốm đau, thai sản (người sử dụng lao động 3%) trên tiền lương của NLĐ.

Dự thảo Luật đề xuất 2 phương án rút BHXH 1 lần. Đó là vẫn giữ nguyên như hiện hành là sau 12 tháng không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, không tham gia BHXH tự nguyện và có thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được rút một lần. Phương án 2 vẫn cho phép NLĐ rút BHXH 1 lần, nhưng không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất. Phần còn lại sẽ được bảo lưu, ghi nhận trên sổ BHXH để NLĐ có thể tiếp tục tham gia và hưởng chế độ khi đủ tuổi nghỉ hưu.

V.H (Báo Đồng Tháp)

Tin cùng chủ đề: